In my artistic work, I take inspiration from everyday life, in which I function.
I try, in the process of painting, to capture the meanings and relationships between various elements of the animate and inanimate world, of which I am a part.
1
Referring to ordinary situations and objects from everyday life, my work explores changeable relationships between reality in a social context and the inner life, mostly imaginary, filled with my own discoveries.
Dealing with a wide subject, which is: abstraction, my paintings, ultimately refer to my thoughts, expressed in various forms and signs, that I arrange into visual objects: paintings.
When creating a painting, I give it my own meaning, using such formal elements as color, proportion, composition, scale and shape. The theme of the work is definitely related to the format of the painting.
I mainly use natural materials: paper, cotton, wood in various scales and layouts.
I mostly paint with oil and acrylic paints.
Although there may not always be similarities in the meaning and concepts of my paintings, they are united by repeated doubt and reflection on what I see and how I want to express it.
Each work consists of many attempts, often invisible in the final result.
In the process of painting, I rearrange paintings around specific themes and meanings and new areas of my interest arise, usually in an accidental way, when I observe and experience the space around me and redirect my attention to subsequent works.

Art education:
2014 Master Degree in Painting (MFA)
​University of Fine Arts in Poznan (PL)
​Art courses:
2022 Nature Lab, Udk Berlin
2019 Drawing & Space, Udk Berlin

W mojej twórczości artystycznej, czerpiąc inspiracje z codzienności, w której funkcjonuję, staram się w procesie malowania obrazu, uchwycić znaczenia i relacje pomiędzy różnymi elementami świata ożywionego i nieożywionego, którego jestem częścią. Nawiązując do zwykłych sytuacji i przedmiotów z życia codziennego, moje prace badają zmienne relacje pomiędzy rzeczywistością w kontekście społecznym, a życiem wewnętrznym, w większości wyobrażonym, wypełnionym moimi własnymi odkryciami.
Zajmując się tematyką szeroką , jaką jest abstrakcja, moje obrazy odwołują się ostatecznie, do moich własnych przemyśleń, wyrażonych za pomocą, różnych form i znaków, z których tworzę, obiekty wizualne: obrazy. 
Tworząc obraz, nadaję mu swój własny sens, za pomocą takich elementów formalnych jak kolor, proporcja, kompozycja, skala i kształt. Temat prac zdecydowanie, powiązany jest z formatem obrazu. Wykorzystuję głównie materiały jak papier, bawełna, drewno w różnych skalach i układach. Najczęściej maluję farbami olejnymi oraz akrylowymi.
Chociaż nie zawsze mogą istnieć podobieństwa w znaczeniu i koncepcjach moich obrazów, łączy je powtarzające się zwątpienie i refleksja nad tym, co widzę i jak chcę to wyrazić.
Każda praca, składa się z wielu prób, często niewidocznych w ostatecznym rezultacie.
W procesie malowania, przegrupowuję obrazy, wokół określonych tematów i znaczeń, pojawiają się  wtedy, nowe pomysły, najczęściej w sposób przypadkowy, kiedy obserwuję i doświadczam otaczającej mnie przestrzeni, kieruję wtedy, swoją uwagę na kolejne prace.

Edukacja artystyczna:
2014 Malarstwo (studia magisterskie)
​Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Kursy artystyczne:
​​2022 Nature Lab, Udk Berlin
2019 Drawing & Space, Udk Berlin

My Journey in Numbers

Exhibitions / Wystawy

Solo:

2024″Z-myślenia”, 03.02-24.02.2024, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski
2023 “Rozproszenie znaczeń”, 5.08-1.09. Galeria Kierat, Szczecin
2022″Playthings”/”Poważne rzeczy”, 28.I-20.II, Toruń
2022 presentation with Flat Octopus, 8-10.III, bio Aspen, Stockholm/Sztokholm 
2021 “Echoes”/”Odbicia”, Pro Arte Gallery, 9-23.VII, Zielona Góra
2020 “View changes”/”Przemiany widoku”, ODK Pod Lipami, Poznań
2020 “Turbulencje”, 7-26.VII, ul.Piwna 67/68 80-831, Gdańsk
2014 Intermedia Gallery, UAP Poznań

Group:

2024 Galeria Kierat “Konglomerat 2”
2023 Firenze Contemporary 2, 3-17.VI, Via Ghibellina 105, Firenze, Italy
2022Comfort Culture, 9–21.I, Il Leone Art Gallery, Rome/Rzym
2022 Visions (Anima Mundi), Palazzo Albrizzi-Capello, 17.VI-6.VII, Venezia/Wenecja
2021 First International Festival of Manuports, 12.VIII-10.10.2021, KOHTA, Helsinki
2021 Ogólnopolskie Biennale Sztuki, 13-24.VI.2021, MCSW Elektrownia, Radom 
2018 Culture Centre /Centrum Kultury Zamek, Poznań
2017 R-Lab in Mindepartamentet, KKH, Stockholm/Sztokholm
2014 UAP Faculty of Painting exhibition, Galeria Arsenał, Poznań
2014 Fama Festival, Świnoujście